Lietošanas noteikumi

Saskaņā ar Latvijas Republikas Civilkodeksu šis dokuments ir NM TATJANA FOMICEVA, turpmāk tekstā sauktas “Izpildītājs”, publiskais piedāvājums, un tajā ir noteikti vietnes tatjanafomiceva.lv (turpmāk tekstā – “Vietne”) materiālu un pakalpojumu lietošanas noteikumi, ko jāievēro pasūtītājiem (turpmāk tekstā – “Pasūtītājs”) un reģistrētajiem pircējiem (turpmāk tekstā – “Reģistrētais pircējs”).

Pilnīga un beznosacījuma šī Publiskā piedāvājuma pieņemšana ir jebkura fiziskas personas reģistrācija Automātiskajā klientu apkalpošanas sistēmā, kas atrodas informācijas un sakaru tīkla “Internets” adresē: tatjanafomiceva.lv, un tajā norādīto darbību veikšana.
Kopš reģistrēšanās automātiskās apkalpošanas sistēmā šī fiziskā persona kļūst par “Pasūtītāju”. Saņemot piekļuvi Vietnes materiāliem, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir pievienojies šim Piedāvājumam saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti šī Piedāvājuma 1.1. punktā.

Vietnes materiālu un pakalpojumu izmantošanu regulē spēkā esošo Latvijas Republikas tiesību aktu normas.

Šis piedāvājums ir oficiāls dokuments, un tas tiek publicēts informācijas un sakaru tīkla “Internets” adresē: tatjanafomiceva.lv/lietosanas-noteikumi.

Termini un definīcijas

Šajā Piedāvājumā, ja vien konteksts nenosaka savādāk, zemāk uzskaitītajiem terminiem ir šāda nozīme un tie ir Piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa:

«Izpildītājs» – NM TATJANA FOMICEVA (#27015711360), kas reģistrēta saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un veic uzņēmējdarbību informācijas preču un pakalpojumu tirdzniecības jomā.

«Pasūtītājs» – jebkura fiziska persona, kas ir pieņēmusi (akceptējusi) šo Piedāvājumu uz zemāk norādītajiem nosacījumiem.

«Reģistrētais pircējs» – Pircējs, kurš, reģistrējoties Vietnē, ir iesniedzis Izpildītājam savus personas datus, kurus Izpildītājs var izmantot Pircēja pasūtījuma noformēšanai.

«Vietne» – tatjanafomiceva.lv

«Interneta veikals» – Vietnē izvietotais tiešsaistes veikals pakalpojumu pārdošanai.

«Prece» – pirkšanas un pārdošanas objekts: tiešsaistes konsultācijas, kuri tiek piedāvāti pārdošanai, ievietojot tos attiecīgajā Interneta veikala sadaļā.

“Pasūtījums” – pieprasījums, ko Pircējs noformējis Interneta veikalā par Pircēja izvēlēto Preču pirkšanu un kurš ir iesniegts Izpildītājam caur internetu (Vietnē ievietotā elektroniskā forma).

«Automātiskās apkalpošanas sistēma» — slēgta sadaļa Izpildītāja vietnē, kas atrodas adresē: tatjanafomiceva.lv, kas paredzēta patstāvīgai pakalpojumu derīguma perioda kontrolei, informācijas iegūšanai un informācijas apmaiņai un piekļuve kurai tiek veikta, izmantojot Pasūtītāja kontu. Tiek saukta arī par “Personisko kabinetu”.

«Pasūtītāja konts» — lietotāja personisko datu kopums, kā arī faili Izpildītāja serverī, kas tieši saistīti ar Pasūtītāja piekļuves nodrošināšanu Izpildītāja pakalpojumiem.

Šī piedāvājuma vajadzībām termini un definīcijas vienskaitlī attiecas arī uz terminiem un definīcijām daudzskaitlī un otrādi.

1. Vienošanās priekšmets

1.1. Saskaņā ar šo Piedāvājumu Izpildītājs par maksu sniedz Pasūtītājam un reģistrētajam pircējam dažāda veida konsultāciju pakalpojumus.

2. Pušu savstarpējās mijiedarbības kārtība

2.1. Pasūtītājs patstāvīgi veic reģistrācijas konsultācijas pietekšanai un pasūta pakalpojumus no šī Piedāvājuma 1.1. punktā norādītā saraksta.

2.2. Izpildītājs sniedz Pasūtītājam šī Piedāvājuma 1.1. punktā uzskaitītos pakalpojumus tādā kārtībā, kāda norādīta Izpildītāja tīmekļa vietnes lapā ar pasūtītā pakalpojuma aprakstu un šī Piedāvājuma noteikumiem.

2.3. Izpildītājs sniedz Pasūtītājam šī Piedāvājuma 1.1. punktā uzskaitītos pakalpojumus tikai pēc to pilnīgas samaksas šī Piedāvājuma 4. punktā norādītajā apmērā un veidā, termiņos, kas norādīti Izpildītāja tīmekļa vietnes lapā, kurā aprakstīts pasūtītais pakalpojums.

2.4. Pakalpojumu sniegšanas termiņš tiek skaitīts no brīža, kad ir saņemti Izpildītāja samaksātie naudas līdzekļi (vai to elektroniskie analogi), kas pārskaitīti Pasūtītājam saskaņā ar šī Piedāvājuma 4. punktu.

2.5. Tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir izpildījis savu pienākumu samaksāt par šī Piedāvājuma 1.1. punktā uzskaitītajiem pakalpojumiem, sākot no tā brīža, kad naudas līdzekļi (vai to elektroniskie analogi) šī Piedāvājuma 4. punktā noteiktajā apmērā ir saņemti Izpildītāja kontā.

2.6. Ja samaksa nav saņemta 7 kalendāro dienu laikā pēc apmaksātā pakalpojuma izmantošanas perioda beigām, Pasūtītāja konti un lietotāja dati tiek neatgriezeniski dzēsti bez iespējas tos atjaunot, un šis Piedāvājums tiek uzskatīts par izbeigtu.

2.7. Izpildītājs sniedz atbalstu Pasūtītājam, izmantojot Atbalsta dienestu pēc adreses tfomiceva@gmail.com. Atbilde uz Pasūtītāja pieprasījumu tiek veikta 24 stundu laikā no noformēšanas brīža darba dienās (no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot valsts svētku dienas un oficiālās svētku dienas). Tehniskais atbalsts pa tālruni un citiem sakaru kanāliem netiek nodrošināts.

3. Pušu tiesības un pienākumi

3.1. Pasūtītājs apņemas:

3.1.1. Izmantot piekļuvi pakalpojumam savām vajadzībām bez tiesībām bez maksas vai par maksu nodot piekļuvi trešajām personām;

3.1.2. Uzturēt aktuālu un pareizu informāciju savā kontā automātiskās apkalpošanas sistēmā;

3.1.3. Nodrošināt tās e-pasta adreses darbspēju, kura norādīta, reģistrējoties automātiskās apkalpošanas sistēmā, lai nodrošinātu saziņu starp Pasūtītāju un Izpildītāju;

4. Maksa par pakalpojumiem

4.1. Maksa par piedāvājuma 1.1. punktā minētajiem pakalpojumiem ir norādīta Izpildītāja tīmekļa vietnē, tajā lapā, kurā aprakstīts pasūtītais pakalpojums.

4.2. Pasūtītājam ir pienākums samaksāt par šī Piedāvājuma 1.1. punktā uzskaitītajiem pakalpojumiem šī Piedāvājuma 4.1. punktā norādītajā apmērā. Apmaksu par pakalpojumiem Pasūtītājs veic vienā no veidiem, kas norādīti Izpildītāja tīmekļa vietnes lapā ar rēķina apmaksas veida izvēli pēc reģistrācijas.

4.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji mainīt pakalpojumu sniegšanas tarifus bez iepriekšēja brīdinājuma Pasūtītājam. Jaunie tarifi stājas spēkā ar brīdi, kad tie tiek publicēti Izpildītāja vietnē, un tiek piemēroti automātiski, kad tiek izrakstīts jauns rēķins par pakalpojuma pagarināšanu. Šajā gadījumā maksa par iepriekš apmaksātā pakalpojuma spēkā esamības periodu netiek pārrēķināta.

4.4. Apmaksu par Izpildītāja periodiskajiem pakalpojumiem Pasūtītājs veic kā 100% avansa maksājumu par nākamo Pasūtītāja izvēlēto periodu.

5. Izpildītāja maksājuma atmaksas noteikumi

5.1. Maksājuma ieskaitīšanas brīdī automātiski tiek izveidots Pasūtītāja konts.

5.2. Šī Piedāvājuma summas atmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja rakstisku pieteikumu par naudas atgriešanu un ja Izpildītājs atzīst pretenziju par pamatotu. Naudas summas atmaksa tiek veikta tādā pašā veidā, kā maksājums tika saņemts no Pasūtītāja, vai citā veidā pēc Izpildītāja ieskatiem.

6. Pušu atbildība un atteikums no garantijām

6.1. Par saistību neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

6.2. Pasūtītājs ir pilnībā atbildīgs par visiem spēkā esošo Latvijas Republikas tiesību aktu pārkāpumiem, kas saistīti ar piekļuves izmantošanu Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem no Pasūtītāja puses.

6.3. Izpildītājs nav atbildīgs par Pasūtītāja nespēju saņemt šī Piedāvājuma 1.1. punktā uzskaitītos pakalpojumus jebkādu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, ieskaitot sakaru līniju darbības traucējumus, iekārtu darbības traucējumus, to vai citu pakalpojumu piegādātāju saistību neizpildi utt.

6.4. Nekādu informāciju, materiālus, piekļuvi pakalpojumiem, ko Izpildītājs nodrošina saskaņā ar šī Piedāvājuma noteikumiem, nevar uzskatīt par garantijām. Lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz visu informāciju, materiāliem, piekļuve Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem ir tikai un vienīgi Pasūtītāja kompetencē.

6.5. Pasūtītājs uzņemas pilnu atbildību un riskus, kas saistīti ar Izpildītāja sniegtās informācijas, materiālu un konsultāciju izmantošanu.

6.6. Jebkurā gadījumā Izpildītāja atbildība saskaņā ar Līgumu ir ierobežota ar to naudas (tās elektronisko analogu) summu, kuru Pasūtītājs tika pārskaitījis Izpildītājam kā samaksu par pakalpojumiem.

6.7. Ja tiek pārkāpti šī Piedāvājuma noteikumi, Izpildītājs, pamatojoties uz savu lēmumu, var apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu bez paziņojuma un neizlietoto līdzekļu atdošanas.

7. Strīdu atrisināšana

7.1. Visi strīdi un nesaskaņas, kas var rasties, Pusēm pārkāpjot šī Piedāvājuma noteikumus, ja iespējams, tiks atrisinātas pārrunu ceļā starp Pusēm.

7.2. Ja neizdodas panākt vienošanos pārrunu ceļā, strīdi un nesaskaņas tiek risinātas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

8. Nepārvarama vara

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par saskaņā ar šo Piedāvājumu uzņemto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja pienācīga izpilde ir izrādījusies neiespējama nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ. Nepārvaramas varas apstākļu jēdziens attiecas uz ārējiem un ārkārtējiem notikumiem, kuru nepastāvēja šī Piedāvājuma pieņemšanas brīdī un kuri iestājās pretēji Pušu gribai un vēlmei. Pie šādiem apstākļiem Puses pieskaita: militāras darbības, epidēmijas, ugunsgrēkus, dabas katastrofas, normatīvos tiesību aktus un valsts un citu pilnvaroto struktūru (organizāciju) darbības, kas padara neiespējamu šajā nolīgumā noteikto saistību izpildi likumīgā ceļā.

8.2. Tai Līgumslēdzējai Pusei, kuru ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties rakstiski vai pa e-pastu jāpaziņo otrai Pusei par to nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, veidu un iespējamo ilgumu, kas kavē līgumsaistību izpildi. Ja iepriekšminētie notikumi netiek paziņoti savlaicīgi, Puse, kuru ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nevar atsaukties uz tiem kā uz pamatojumu atbrīvojumam no atbildības.

8.3. Nepārvaramas varas apstākļos, kas Puses atbrīvo no atbildības, saistību izpilde tiek apturēta, un sankcijas par līgumsaistību neizpildi netiek piemērotas.

8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 6 mēnešiem, Pusēm jāvienojas par šī Līguma likteni. Ja Puses nenonāk pie vienošanās, jebkurai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Piedāvājumu, nosūtot otrai Pusei atbilstošu paziņojumu.

9. Tiesības uz intelektuālās darbības rezultātiem

9.1. Ekskluzīvas un personiskas nemateriālas tiesības uz Vietni, jebkuriem Vietnē ievietotiem vai Realizācijas objektos ietvertiem intelektuālās darbības rezultātiem pieder Izpildītājam vai citām personām, kuras ir noslēgušas vienošanos ar Izpildītāju, kas viņam dod tiesības ievietot šo personu intelektuālās darbības rezultātus Vietnē, Realizācijas objektos vai to sastāvā, un tās ir aizsargātas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

9.2. Pasūtītāja darbības un/ vai bezdarbība, kas saistīta ar Izpildītāja tiesību pārkāpumu vai kuras mērķis ir pārkāpt Izpildītāja tiesības uz Vietni, Realizācijas objektiem vai to sastāvdaļām, izraisa kriminālatbildību, civiltiesisko un administratīvo atbildību saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

9.3. Visus Vietnē un Realizācijas objektos esošos intelektuālās darbības rezultātus Pasūtītājs var izmantot vienīgi personīgiem mērķiem. Pasūtītājam nav tiesību izmantot šādus rezultātus citādā veidā.

9.4. Izpildītājs nav atbildīgs par Realizācijas objektos esošās informācijas precizitāti, praktisko pielietojamību un vērtību.

9.5. Izpildītājs nav atbildīgs par jebkādu rezultātu sasniegšanu, kas saistīti ar Realizācijas objektos ietvertās informācijas praktisku izmantošanu. Jebkurus Realizācijas objektos ietvertos ieteikumus Patērētājs veic uz savu risku.

10. Noslēguma noteikumi

10.1. Izpildītājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Piedāvājuma noteikumus, vienlaikus nodrošinot mainīto nosacījumu publicēšanu informācijas un sakaru tīkla “Internets” vietnē: tatjanafomiceva.lv vismaz vienu dienu pirms izmaiņu spēkā stāšanās.

10.2. Izpildītājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo Piedāvājumu, kas nekalpo par pamatu atteikumam no Izpildītāja saistībām, ko viņš uzņēmies saskaņā ar jau noslēgto Līgumu.

10.3. Pasūtītājam un Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atteikties no Līguma izpildes, paziņojot par to otrai Pusei vienā no šī Piedāvājuma 10.8. punktā norādītajiem veidiem.

10.4. Izpildītājs atļauj Pasūtītājam izmantot informāciju, materiālus, konsultācijas, piekļuvi Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šī Piedāvājuma noteikumiem tikai personīgi un tikai individuālai apgūšanai, bez tiesībām pavairot, kopēt, publicēt un izplatīt, ieskaitot informācijas un telekomunikāciju tīklā internetā, bez tiesībām pārsūtīt trešajām personām un lietot jebkādā citā veidā. Ja Izpildītāja pakalpojumi tiek apmaksāti juridiskas personas vārdā, tikai juridiskas personas darbinieks vai cita persona, kuras interesēs juridiskā persona ir samaksājusi par pakalpojumiem, ir tiesīga izmantot informāciju, materiālus, konsultācijas un piekļuvi Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šī Piedāvājuma noteikumiem.

10.5. Izpildītājs nenodod Pasūtītājam nekādas citas tiesības, izņemot tās tiesības, kas norādītas šī Piedāvājuma 10.4. punktā.

10.6. Pasūtītājs apņemas neveikt saskaņā ar šī Piedāvājuma noteikumiem Izpildītāja sniegtās informācijas, materiālu, konsultāciju, interneta translāciju audioierakstus, videoierakstus bez īpašas rakstiskas Izpildītāja atļaujas.

10.7. Izpildītājs informē Pasūtītāju par jauniem pakalpojumiem, kurus viņš plāno sniegt, to izmaksām un sniegšanas metodēm.

10.8. Puses atzīst, ka visi paziņojumi un korespondence ir pienācīgi nosūtīta, ja sūtījums ir ticis veikts rakstiski uz šajā Piedāvājumā norādīto pasta vai e-pasta adresi (Pasūtītājam – uz e-pasta adresi, kas norādīta reģistrācijas brīdī automātiskās apkalpošanas sistēmā). Līdztekus tam Puses atzīst par atbilstošām šādas paziņošanas metodes saskaņā ar Līgumu:

10.8.1. Izpildītājam savā vietnē ievietojot informāciju – paziņojumi par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas noteikumos, publiskā piedāvājuma tekstā un citos dokumentos, kas attiecas uz plašu cilvēku loku, kā arī par novirzēm darba režīmā un grafikā;

10.8.2. izmantojot e-pastu – paziņojumi un jaunumi, ko Izpildītājs nosūta Pasūtītājam par notikumiem, kas skar gan plašu cilvēku loku, gan arī personīgi Pasūtītāju.

10.9. Puses apņemas saglabāt konfidencialitāti un neizmantot nevienam citam nolūkam, kā vien tikai Piedāvājumā norādītajam, dokumentāciju, reģistrācijas un citu informāciju, kas ir nodota otrajai Pusei saistību izpildes procesā, bez otras puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas . Konfidenciālā informācija neietver informāciju, kuru Pasūtītājs ievietojis Izpildītāja vietnē un kura ir pieejama plašam cilvēku lokam.

10.10. Tiesiskajām attiecībām, kas izriet no šī līguma, piemērojamie tiesību akti ir Latvijas Republikas likumi. Ja nepieciešams interpretēt šajā Līgumā lietotos terminus, kā arī visu, kas nav tieši paredzēts šajā Līgumā, Puses vadās pēc spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem un biznesa paražām.

10.11. Pasūtītājs nav tiesīgs nodot savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šī Līguma, trešajām personām bez Izpildītāja piekrišanas.

10.12. Visā, kas nav paredzēts šajā Līgumā, Puses vadās pēc pašreizējās Latvijas Republikas civilās likumdošanas.